Ədəbiyyat:Легенды и сказки Азербайджана

Şəki Ensiklopediyası səhifəsi
Jump to navigation Jump to search
ФОЛЬКЛОР АЗЕРБАЙДЖАНА И ПРИЛЕГАЮЩИХ СТРАН

ЛЕГЕНДЫ И СКАЗКИ АЗЕРБАЙДЖАНА

I.

НУХИНСКИЙ РАЙОН[HTML redaktə]

стр. 22-48

СКАЗКА О ЗМЕЕ[HTML redaktə]

стр. 22-24

Жил-был некто по имени Данаребан. Раз он приносит c поля к отцу какую то редкую птицу. Уведя эту редкую птицу, отец говорит сыну Данаребану «Сын мой, ни мы, а также и никто другой не достойны такой редкой и очаровательной птицы, она достойна только падишаха». И Данаребан отнес птицу к царю.

Пение этой редкой птицы привело в восхищение шаха. Когда стали для нее искать клетку один из визирей сказал: «редкая птица должна иметь и редкую клетку, поэтому ее клетка должна быть сделана из костей “дива”».

Призвав к себе Данаребана царь велел ему достать костей чудовища “дива” и сделать из них клетку для подаренной им птицы. Такое приказание шаха показалось Данаребану тяжелым и он почувствовав трудность его исполнения, горько заплакал, тем более, что шах пригрозил смертной казнью в случае неисполнения приказания его.

Нечего было делать. Данаребан с плачем пустился в дорогу искать костей “дива”. Когда он ни встречал на пути всякому рассказывал о своем горе, и всякий, выслушав рассказ его, подтверждал невозможность исполнения приказания шаха.

Долго-ли, коротко-ли, шел Данаребан, наконец встретился о с одной старухой и рассказал ей свое горе. Старуха сжалилась над несчастным Данаребаном, указала ему дорогу и сказала: «иди, сын мой, по этой дороге но назад не оборачивайся. На этой дороге ты встретишь колодец, к нему приходят “дивы” на водопой; около колодца ты найдешь склянку. Эта сила “дива”; когда “див” придет к колодцу пить воду, ты разбей склянку и “див” сейчас же издохнет».

Сказано сделано Данаребан, взяв кости “дива”, делает из них клетку и приносит ее к царю.

Через некоторые время царское дочь похищает “див”. Все сказываются бессильными помочь беде. Шах опят обращается к Данаребану и велит ему достать у дива царевну; приказав это шах обещал Данаребану большую награду, если он спасет его дочь, а если не спасет, то смертную казнь.

Не долго думая, Данаребан пустился в путь искать царевну. Вот вдруг на пути увидел он змею, которая проглотила какое то животное, но длинные большие рога последнего не могли поместиться в змеиной пасти. Бьется несчастная змея, но никак не может избавиться от беды. Данаребан сжалился над нею, достал пилу и отпилив рога животного, избавил змею от смерти.

Спасенная змея поблагодарила и сказала своему избавителю Данаребану: «Я царь всех змей, проси у меня чего желаешь и будешь удовлетворен». Данаребан пожелал получить от змеи печать, находящуюся во рту ее, и змея исполнила желание Данаребана. Получив печать, Данаребан, довольный всем случившимся вернулся домой.

Ложась спать Данаребан поцеловал печать змеи и положил ее под голову, пожелав при этом, чтобы царевна очутилась утром в его доме и чтобы “див” околел.

Как желал Данаребан, так все и сбылось; царевна утром была у него и Данаребан явился с ней к шаху. Обрадованный шах, верный своей обещанию, велел визирю щедро наделить Данаребана. Но визир возымел намерение погубить юношу, завидуя его счастью. С этой целью он не исполнил приказания шаха и хотел казнит Данаребана. Но Данаребана помогли печать змеи, благодаря которой о узнал о замысле своего врага и спасся от казни. Шах узнав об этом сильно разгневался на завистливого визиря и

прогнал его. Вскоре после этого судьба помогла Данаребану сделаться визиром и занят место своего врага[1].

DANAREBANIN ƏHVALATI (tərcümə)[HTML redaktə]

Biri vardı, biri yoxdu, Danareban adlı bir oğlan vardı. O, bir dəfə çöldən qeyri-adi bir quş tutub atasının yanına gətirdi. Qeyri-adi quşu görən atası, oğlu Danarebana dedi: «Oğlum, nə biz, nə bizim kimlər, belə qeyri-adi və cazibədar quşu saxlamağa layiq deyilik, bu quşu saxlamağa yalnız padşah layiqdir». Buna görə Danerban quşu şahın yanına apardı.

Bu qeyri-adi quşun oxuması şahı xoşhal etdi. Quş üçün qəfəs axtaranda, vəzirlərindən biri dedi ki, «qeyri-adi quşun qəfəsi də gərək qeyri-adi olsun, buna görə onun qəfəsini “div” sümüyündən düzəltdirmək lazımdır».

Şah Danarebanı yanına çağırıb əmr etdi ki əcaib məxluq olan “divin” sümüklərini əldə etsin və ona hədiyyə etdiyi quş üçün həmin sümüklərdən qəfəs düzəltsin. Şahın bu əmri Danarebana çox ağır göründü və o, bu işin yerinə yetirməyin çətinliyini duyub hönkür-hönkür ağladı, həm də ona görə ağladı ki, əgər əmri yerinə yetirməzsə, şah onu edam etdirəcəyini demişdi.

Nə edə bilərdi? Danareban “div” sümükləri tapmaq adıyla ağlaya-ağlaya yola çıxdı. Yolda rast gəldiyi hər kəsə öz dərdini danışdı və ona qulaq asanların hamısı da bir ağızdan dedilər ki, şahın əmrini yerinə yetirmək mümkünsüzdür.

Danareban az getdi, çox getdi, nəhayət, bir qarı ilə rastlaşdı və öz dərdini ona da danışdı. Qarının zavallı Danarebana yazığı gəldi, ona yolu göstərdi və dedi: «bu yol ilə düz get oğlum, amma geri dönmə. Bu yolda bir su quyusu görəcəksən, “divlər” su içmək üçün ora gəlirlər; quyunun yanında şüşə var. Bu “divin” gücüdür”; “div” quyudan su içməyə gələndə sən şüşəni sındır, “div” o saat öləcək».

Danareban deyiləni etdi, “divin” sümüklərini götürdü, onlardan qəfəs düzəltdi və qəfəsi apardı şaha.

Bir müddət sonra şahın qızını “div” qaçırır. Hamı bu məsələdə aciz olduğunu deyir. Şah yenidən Danarebanı yanına çağırır ki, o, şahzadə qızı “divin” əlindən xilas etsin; bunu əmr edən şah vəd edir ki, bu işi edərsə ona çoxlu mükafat verəcək, amma əgər onun qızını xilas etməzsə edam olunacaq.

Danareban çox fikirləşmədən yola düşür şahzadə qızı axtarmağa. Yolda birdən görür ki, bir ilan hansısa bir heyvanı udub, amma həmin heyvanın uzun və yekə buynuzları onun ağzında ilişib qalıb. Zavallı ilan vurnuxur, amma heç cürə bəladan qurtula bilmir. Danarebanın ona yazığı gəldi, mişar götürüb heyvanın buynuzlarını kəsdi, ilanı ölümdən xilas etdi.

Xilas olmuş ilan təşəkkür etdi və öz xilaskarı Danarebana dedi: «Mən bütün ilanların şahıyam, məndən nə istəyirsənsə istə və razı qalacaqsan». Danareban ilandan onun ağzındakı möhürü istədi, ilan isə Danarrebanın arzusunu yerinə yetirdi. Danareban möhürü götürdü, baş verən bütün hadisələrdən razı halda evə qayıtdı.

Yatağa uzananda Danareban şahzadə qızın səhər onun evində olmasını və “divin” ölməsini arzulayaraq bunun üçün ilanın möhürünü öpüb başının altına qoydu.

Danareban necə arzulamışdısa, hər şey gerçək oldu; şahzadə qız səhər onun yanında idi və Danareban onunla şahın yanına getdi. Şad olmuş şah sözünün üstündə duraraq vəzirinə əmr etdi ki, Danarebanı səxavətlə mükafatlandırsın. Amma vəzir gənc oğlanın uğurlarına paxıllıq edirdi və onu öldürmək istəyirdi. Bu məqsədlə də o, şahın əmrini yerinə yetirmədi və Danarebanı edam etmək istədi. Amma Danareban ilanın möhürü sayəsində düşməninin fikrini duydu və edamdan xilas oldu. Bundan xəbər tutan şah paxıl vəzirinə hədsiz qəzəblənib onu qovdu. Bundan çox keçməmiş, çərxi-fələk Danarebanın vəzir olmasına və öz düşməninin yerini tutmasına kömək etdi[2].

ОХОТНИК И ЦАРИЦА ЗМЕИ[HTML redaktə]

стр. 24-25

Однажды, охотясь на горе, охотник увидел как одна черная змея попала на белую змею и душит ее. Он знал, что эта белая змея принадлежит к породе царствующих и поэтому захотел освободить ее из пасти черной змеи.

Подойдя близко охотник прицелился в черную змею и выстрелил из ружья, но по нечаянности попал в белую, которая, получив тяжелую рану, начала кричать. На крик ее со всех сторон по вылезали змеи всевозможных пород.

Царица этих змей подошла к раненой белой змее, которая оказалось ее дочерью, и спросила о причине ее крика.

Змея указала на стоящего здесь охотника, сказав, что он ранил ее нечаянно, желая освободить из пасти черной змей, душившей ее, которая теперь скрылась куда то.

Сейчас же, по приказанию царицы, все змеи пустились на поиски черной змеи и спустя некоторое время привели ее к царице, которая велела всем змеям растерзать тут же приведенную ими черную змею.

Освобожденная охотником белая змея, сказала ему: «Когда моя мать, царица змей, предложит тебе что нибудь в награду за то, что ты освободил меня от черной змеи, ты от всего отказывайся и проси ее только плюнут тебе в рот».

Охотник послушался белой змеи и когда царица спросила его, что он желает получит от нее за спасение дочери, охотник ответил, что желает только, чтоб она плюнула ему в рот.

Сначала царица отказывалась исполнить желание охотника и показала ему такой пример, думая устрашит его этим: она приказала одной из змей плюнуть на камень, который сейчас же раздробился на мелкие кусочки. Однако, это не испугало охотника и он повторил свое желание, чтобы царица змей плюнула ему в рот.

Делать было нечего. Пришлось царице исполнить желание охотника. И после того, как она ему плюнула в рот, охотник приобрел способность превращать камень и куски дерева в чистое золото.

ЗМЕЯ И БЕДНЫЙ МУЖИК[HTML redaktə]

стр. 25-26

Однажды, какой то бедный мужик сеял в поле пшеницу и не заметил, как к нему подползла змея. У видя змею мужик хотел убить ее, но почему то сжалившись над змеею, пощадил ее , а когда прошла пора обедать, то он и змею кусок золота. Мужик, увидев золото, очень обрадовался. На другой день змея опять очутилась около мужика во время его завтрака. Мужик, вспомнив вчерашнее вознаграждение змеи, угостил ее еще лучше, и змея, уходя опять оставила ему такой же кусок золота. Таким образом змея каждый день посещала мужика и, наевшись у него досыта, оставляла мужику в благодарность за угощение кусок золота.

Случилось однажды, что мужик заболел и не мог пойти в поле, а послал туда своего сына, предупредив его не убивать змеи, которая приползет к нему, а ласково принять ее и угостить хлебом.

Работая в поле, сын мужика действительно увидел змею, которая ползла к нему и по совету отца взял и накормил ее, за что и получил в награду кусок золота. На другой день случилось то же самое. Тогда молодой мужик, не довольствуясь ежедневным приношением змеи, вздумал проследить за нею и узнать откуда змея достает золото. Наконец он заметил, что один раз змея подползла к большой расщелине в скале и остановилась там. Мужик обрадовался, думая, что узнал место, где змея добывает золото. Подойдя к ней близко, он, желая убить змею, ударил ее палкой и отсек ей хвост. Страшно разозлившись змея так сильно ужалила неблагодарного мужика, что он тут же упал мертвым на землю.

Долго ждал больной отец возвращения с поля своего сына и никак не мог дождаться. Наконец он начал догадываться, что его, вероятно, ужалила змея и сын его умер. Оправившись от болезни, мужик пошел в поле и опять увидел там знакомую ему змею. Он хотел убить ее, чтобы отомстить за смерть сына, но побоявшись остановился и по прежнему стал кормить змею хлебом, но она, уходя не оставила мужику золота и сказала: «Прощай, мы больше с тобой не друзья. Ты не забудешь о смерти сына твоего, а я об отсечении своего хвоста».

СКАЗКА О ПРЕКРАСНОЙ БЕЛОЙ ЗМЕЕ И О ЦАРСКОМ СЫНЕ[HTML redaktə]

стр. 27-30

Много лет тому назад жил-был на свете один царь, который имел единственного сына. Царь этот страдал неизлечимою болезнью. Против его болезни доктора не находили никаких средств. Приходят однажды к царю дервиш[3] и берется вылечить его.

Царь очень обрадовался, что нашелся человек, который может избавить его от многолетней болезни и заключил с дервишем условие. В этом условии было сказано, что если новый лекарь вылечит царя, то получит от него целое состояние, в противном же случае дервиш будет казнен.

По просьбе дервиша царь приказал созвать всех укротителей змей, живущих в его государстве. Лекарь-дервиш велел всем собравшимся укротителям змей, отправиться в указанное им место, убить живущую там змею и принести немного ее крови, от которой царь должен совершенно поправится.

Укротили змей отправляются на указанное дервишем место и действительно находят там змею; последняя до того поражает их своей красотой и необыкновенной белизной тела, что они не соглашаются убить ее, возвращаются к лекарю и передают ему. что не нашли там никакой змеи. Дервиш не поверил словам укротителей и упросил царя, чтобы он послал с ними своего единственного сына обратно к тому же месту. Придя туда. они опять находят змею, но царский сын, также у видя змею, до того поражается ее красотой, что не находит в себе сил убить ее и говорит укротителям, что он не в состоянии лишить жизни эту очаровательную змею, хотя кровь ее и нужна для здоровья его отца.

Посланные вторично возвращаются назад и обо всем случившемся передают царю. Царь сильно разгневался на своего сына и приказал убить его, но приближенные уговорили царя, чтобы он только изгнал сына из своего царства.

Выходя из пределов отцовских владений, царский сын остановился около одного родника напиться воды и отдохнуть. Здесь он повстречался с одним юношей, который и предложил наследнику престола сопровождать его и делить с ним горе и радость.

Изгнанный сын царя с радостью согласился на предложение доброго юноши и они вместо пускаются в путь.

Во время пути царский сын узнал, что его новый друг лекарь и даже обладает уменьем излечивать немых.

Долго они шли и наконец вступили в пределы нового царства. Здесь юноша, зарекомендовав себя, как хороший лекарь, получает предложение вылечить дочь тамошнего царя, которая с шестнадцатилетнего возраста онемела. лекарь явился ко двору и представился взорам царя, который заключил с ним следующее условие: «Если ты заставишь заговорит мою дочь, то женишься на ней и возьмешь сколько тебе угодно будет драгоценных вещей, если же она останется нема, то будешь обезглавлен».

На другой день юноша, скрыв при себе ученого попугая, приходит во дворец. Он садится с дочерью царя в одной половине большой комнаты, разделенной занавеской, а в другой половине поместился царь со своими приближенными. В первой половине лекарь начал говорить с попугаем; обрадованный царь, полагая, что лекарь говорит с его дочерью, горячо поблагодарил юношу и предложил ему поговорить с царевной при всех, но лекарь отклонил предложение царя, говоря, что при всех она будет говорить спустя некоторого время.

Согласно условию, царь сейчас же выдал свою дочь за лекаря и дал ему в приданое несметное число всяких драгоценностей.

Через несколько дней лекарь, испросив разрешение царя отправиться к себе на родину, приходят к своему товарищу, царскому сыну и предлагает ему идти домой, но тот отказывается, говоря, что если он вернется на родину, то царь-отец прикажет умертвить его. Долго юноша уговаривал изгнанника и наконец он согласился вернуться на родину.

Взяв с собой царскую дочь, они втроем верхами пускаются в путь. По дороге все остановились около того родника, где в первый раз царский сын встретился с лекарем. Здесь он пополам разделил все драгоценности, полученные от царя и предложил также рассечь пополам и царскую дочь на что товарищ его ни за что не соглашался. Настаивая на своем, лекарь замахнулся на царевну ножом; царевна, испугавшись, страшно вскрикнула и у нее из горла выскочила змея. Последняя, находясь в груди царской дочери, и была причиной ее немоты. Сейчас же царевна стала говорит, а лекарь убил змею, которую изрыгнула царская дочь, пополнил ее кровью склянку и передал своему другу, прибавив следующее: «Дай выпит эту кровь своему отцу-царю, который совершенно поправится после этого от своей болезни; затем, возьми себе в жены прекрасную царевну с ее богатством, а я для себя ничего не хочу, ибо я никто иной, как та самая белая змея, которую ты пожалел убить для облегчения своего отца, и ради которой тебя изгнали из родной земли. Я превратилась в юношу, чтобы помочь тебе и разделить с тобою трудность изгнания и невредимо вернуть тебя обратно на родину, а теперь – прощай».

За тем сын рассказал отцу о случившемся с ним приключении и через некоторое время женился на прелестной царской дочери. Дервиша, который взялся вылечить царя отпустили с подарками.

ЦАРЕВИЧ И ЛЯГУШКА (1)[HTML redaktə]

стр. 30-33

У одного царя было трое сыновей. Задумал царь женить их, позвал к себе своих визирей и вельмож и говорит им: “мои сыновья уже взрослые, пришло время женит их; укажите мне достойных царевичей, девушек”. Придворные ответили, что у царей есть такой обычай: собирают они всех красавиц своего государства и показывают их своим сыновьям; кому какая понравятся на той и женят сыновей.

Такое предложение понравилось шаху к он отдал приказ, собрать к назначенному дню всех красивых девушек его царства. Приказание царя было исполнено. Все девушки прибыли ко двору эго. Тогда падишах велел своим сыновьям стать на площади и дал каждому из них по одну яблоку, которым они должны были бросит в ту красавицу, на которой захотят жениться. Потом царь приказал всем девушкам по одной пройти мимо царевичей, чтобы они могли себе выбрать лучшую, из них в жены.

Старшему сыну понравилась дочь визиря и он бросил в нее данное ему яблоко. Среднему сыну пришлось бросить яблоком в дочь одного вельможи.

Бросил яблоко младший сын. В это время из стоявшего в стороне пруда, вскочила одна лягушка, села на берегу и смотрела на это зрелище. Яблоко младшего царевича попало как раз к нее. Царь очень уливался такому случаю, а визири и вельможи сказали: “Этого быть не может, это ошибка. Пусть царевич бросит снова свое яблоку.” Опять стали девушки проходить мимо царского сына, бросил он яблоку в другой раз и попал в лягушку. Царь был опечален, все придворные удивлены и заставили царевича повторить обряд в третий раз. Бросает он яблоко в третий раз и попадает в лягушку...

Тогда падишах молвил: “Что будем делать. Видно это предопределение судьбы. Сыграем свадьбу и за каждого выдадим его суженую.” Справили царевичам очень пышную свадьбу. Старший сын женился на дочери визиря, средний на дочери вельможи, а младшему сыну досталась лягушка. Старшие сыновья были довольны и счастливы, а младший был отчаянии от такого позора и срама, о всегда ходил печальный, с поникшей головою...

Вот однажды падишах призвал к себе сыновей а велел им приказать своим женам соткать по одному коврику а принести к нему, чтобы он, царь, мог судить по работе ковриков, какая из его невесток способнее. Старшие сыновья тотчас же пошли домой и сказали своим женам о желании своего отца, приказав им ткать коврики.

Младший же сын не знал, что ему делать и кому приказать. Очень печальный, покуря голову пришел он домой.

Увидев его таким печальным, лягушка спросил о чем он печалится. Царевич ответил: “Отец наш приказал нам, чтобы жены наши соткали по одному коврику, по котрому он бы мог судить о вашей способности; братья приказали своим женам ткать я же остался так и не знаю, что мне делать.” “Не печалься”, сказала лягушка, – “я сотку”. Сейчас же она прыгая, направилась к пруду, показала там со своими товарками и возвратилась домой. Утром царевич встал и увидел такой коврик, подобно которому нигде не видано. Сейчас же он взял этот коврик и ранее других братьев принес к отцу . Царь очень удивился и подумал: “не соткать лягушке такого коврика. Должно быть сын купил его где ни будь в города и принес ко мне.”

Спустя некоторое время царь опять созвал своих сыновей и приказал: “Велите вашим женам соткать мне теперь по одному ковру.” Старшие сыновья пошли домой заказали своим женам ткать ковры, а младший печальный возвратился домой. Лягушку опять спрашивает его о причине печали и царевич рассказал ей о случившемся. “Не печалься” сказала лягушка, – “я сотку”. Она опять отправилась к пруду потолковала там с лягушками и вернулась домой.

На следующий день утром встал царевич и увидел, что соткали такой ковер, подобно которому нигде не сыскать. Увидевши ковер, царь опять подумал: “сын мой где ни будь да купил этот ковер”, но ничего об этом не сказал царевичу, чтобы не опечалить его еще больше.

Но вот падишах устроил большой пир, на который пригласи и своих сыновей с их женами. Младший царевич опять впал в отчаяние и пришел домой очень печальным. В назначенный для пира дань утром он встал и увидел, что его лягушка превратилась в такую красавицу, что другой такой во всем свете не сыскать.

Очень обрадованный и счастливый царевич взял свою жену и повел на пир.

Узнав, ч то лягушка превратилась в такую очаровательную красавицу, старшие братья стали завидовать младшему, а царь очень обрадовался счастью младшего сына и оказал жене его предпочтение перед другими.

В самый paзrap веселья, царевич сказал своей жене, что он пойдет домой разыщет ее лягушечью шкуру и сожжет ее, чтобы она не превратилась опять в лягушку. Жена не велела ему делать этого и сказала, что если царевич исполнит сказанное, то будет очень раскаиваться.

Но царевич не послушался своей жены, тайком ушел с пира, разыскал дома лягушечью шкуру и сжег ее. Когда жена пришла домой и узнала, что одежда ее сожжена, она сильно разгневалась на мужа и исчезла из дому.

Узнав об исчезновении жены, царевич сильно раскаивался в своем поступке, и, чтобы разыскать жену, пустился странствовать по белу свету.

Бедный падишах сильно горевал о царевиче и сколько не искал, не нашел ни своего любимого младшего сына, ни его способной жены[4].

А в самая ранняя известная версия сказки – в шадринской версии сказки: Иван-царевич поехал наперед, нашел там где-то женин кожух, взял его да и сжег. Та приезжат, хватилась кожуха: нет! — сожжен. Легла спать с Иваном- царевичем; перед утром и говорит ему: «Ну, Иван-царевич, немного ты не потерпел; твоя бы я была, а теперь бог знат. Прощай! Ищи меня за тридевять земель, в тридесятом царстве». И не стало царевны. Вот год прошел, Иван-царевич тоскует о жене; на другой год собрался, выпросил у отца, у матери благословенье и пошел. Идет долго уж, вдруг попадатся ему избушка — к лесу передом, к нему задом. Он и говорит: «Избушка, избушка! Стань по-старому, как мать поставила, — к лесу задом, а ко мне передом». Избушка перевернулась. Вошел в избу; сидит старуха и говорит: «Фу, фу! Русской коски слыхом было не слыхать, видом не видать, нынче русска коска сама на двор пришла! Куда ты, Иван-царевич, пошел?» — «Прежде, старуха, напой-накорми, потом вести расспроси». Старуха напоила- накормила и спать положила. Иван-царевич говорит ей: «Баушка! Вот я пошел доставать Елену Прекрасну». — «Ой, дитятко, как. ты долго (не бывал)! Она с первых-то годов часто тебя поминала, а теперь уж не помнит, да и у меня давно не бы­вала. Ступай вперед к середней сестре, та больше знат».

Иван-царевич поутру отправился, дошел до избушки и говорит: «Избушка, избушка! Стань по-старому, как мать поставила, — к лесу задом, а ко мне передом». Избушка пере­вернулась. Он вошел в нее, видит — сидит старуха и говорит: «Фу, фу! Русской коски слыхом было не слыхать и видом не видать, а нынче русска коска сама на двор пришла! Куда, Иван-царевич, пошел?» — «Да вот, баушка, доступать Елену Прекрасну». — «Ой, Иван-царевич, — сказала старуха, — как ты долго! Она уж стала забывать тебя, выходит взамуж за другого: скоро свадьба! Живет теперь у большой сестры, сту­пай туда да смотри ты: как станешь подходить-—у нее узнают, Елена обернется веретешком, а платье на ней будет золотом. Моя сестра золото станет вить; как совьет веретешко, и положит в ящик, и ящик запрет, «ты найди ключ, отвори ящик, веретешко переломи, кончик брось назад, а корешок перед себя: она и очутится перед тобой».

Пошел Иван-царевич, дошел до этой старухи, зашел в избу; та вьет золото, свила его веретешко и положила в ящик, за­перла и ключ куда-то положила. Он взял ключ, отворил ящик, вынул веретешко и переломил по сказанному, как по писаному, кончик бросил за себя, а корешок перед себя. Вдруг и очутилась Елена Прекрасна, начала здороваться: «Ой, да как ты долго, Иван-царевич? Я чуть за другого не ушла». А тому жениху надо скоро быть. Елена Прекрасна взяла ковер-самолет у старухи, села на него, и понеслись, как птица полетели. Жених-от за ними вдруг и приехал, узнал, что они уехали; был тоже хитрый! Он ступай-ка за ними в погоню, гнал, гнал, только сажон десять не догнал: они на ковре влетели в Русь, а ему нельзя как-то в Русь-то, воротился; а те прилетели домой, все обрадовались, стали жить да быть да животы наживать — на славу всем людям.)

В другой версии сказки: царевич отправляется на поиски, находит её у Кощея Бессмертного и освобождает из заточения.

Həmçinin, bax:[HTML redaktə]

СЕМЬ ГАДЮК (Едди гардаш)[HTML redaktə]

стр. 33-35

Это было 17-го числа месяца зиль-каэуе, 1798 года, по магометанскому счислению (03.05.1798 (Хиджры 17.11.1212)). В жаркий летний день жал на ниве жнец по имени Акбер. Вдруг увидел он, что громадная змея ползет к нему со страшным шипением. Испуганный Акбер схватил бывший с ним заступ и устремился на страшную гадину, думая убить ее. Но бедного жнеца постигла плохая участь: безжалостная гадюка, поднявшись на хвосте, обвилась вокруг шеи его и смертельно ужалила несчастного Акбера, от чего он сейчас же умер.

Брат Акбера, Джаббар, увидев это страшное зрелище с оружиев в руках бросился на змею я убил ее.

На следующий год, опять летом, в то же самое время, работал на поле Джаббар и заметил, что к нему кладется гадюка с целью ужалить его. Гадюка эта была братом той змеи, которую убил Джаббар. И вот теперь, побуждаемая местью за смерть своего брата-змеи, она приползла расквитаться с Джаббаром. Но он во время заметал ужасную гостью, успел нанести ей сильный удар, от которого змея издохла. Таким образом Джаббар убил пять змей. Но оставалось еще две, так как это были семь братьев-гадюк, называемых “едди гардаш”.

Проходит некоторое время. Однажды Джаббар, сидя у себя в комнате, видит, что из стены вылезла огромная ядовитая змея в тотчас спряталась под подушку его. Страшно испуганный появлением гадюка – мстительницы Джаббар схватил кинжал и разбил змее голову. Считая ее совершенно безжизненной, он выбросил свою страшную гостью на двор, но спустя некоторое время эта же самая змея, придя в себя от нанесенного ей удара с большею яростью вползла в дом Джаббара. Наконец ему удалось убить и эту шестую гадюку, но дело без жертв не обошлось: у бедного Джаббара умер от перепуга старый сын, а также и взрослая дочь.

Но этим несчастием Джаббар все же не избавился от мести змей. Оставалась еще одна седьмая гадюка. Вот раз опять во время жатвы оставшаяся в живых эта последняя гадюка подкрадывалась к Джаббару с целью ужалить его. В это время проходил мимо прохожий, который заметил змею и предупредил ничего не подозревавшего Джаббара.

Хитрая змея все же не под даваясь в руки Джаббара, вползла в кувшин, который он брал с собой в пиле для питья из него воды. Заметив хитрость гадюки, догадливый Джаббар, чтобы избавиться от нее навсегда, развел большой костер и бросил кувшин с водою и бывшей в нем змеею а огонь.

Змея тут же сгорела, но бедный Джаббар не избавился от ее места; сильно раскаленный кувшин лопнул и один осколок его его попал Джаббару в глаз, от чего он тут же ослеп.

Спустя немного времени Джаббар умер от страха.

ЛЯГУШКА[HTML redaktə]

стр. 35-39

ЦАРЕВИЧ И ЛЯГУШКА (2)[HTML redaktə]

стр. 39-41

Выло у царя два сына, Умирая царь завещал избрать после его смерти на царство старшего сына, а младшего назначить правителем первого города в государстве. Умер царь. Старший его сын был выбран царем, а младший правителем города. Братья жили очень дружно после смерти отца. И видя это, соседние цари стали завидовать им и придумывать средства, как бы погубить их.

Вот она подучили старшего брат-царя убить младшего брата, подчиненного его, как опасного для него врага. Царь поверил им и призвал к себе младшего брата, намереваясь убить его. Но тот узнал о замысле царя и убежал.

Бежал он куда глаза глядят. И наконец дошел до одного моря, где видит: «поймала змея у берега лягушку и хочет унести ее. Царевич пожалел лягушку, и ударив камнем змею, освободил лягушку. Змея подползла к царевичу и сказала: "Юноша, за что ты лишил меня моей добычи; теперь мне нечем покормить детей, а они голодны. Заплати чем хочешь за мою добычу. Царевич тот час отрезал от себя кусок мяса, величиной с лягушку и бросил змее. Змея, взяв взамен лягушки человечье мясо, осталась очень доволь на, и у ползла. Лягушку поразил такой поступок царевича, она рассказала об этом своей самке, та сказала: “если царский сын спас тебя из зубов злодейки-змеи, ты должен сделаться рабом его и отблагодарить царевича верной службой”, Лягушка приняла образ человека и дав себе имя “Преданная”, пошла служить царевичу; они вместе отправились в путь. Шли, шли и дошли до моря. Видят – сидит у моря царь со своими визирями и вельможами. Царь велел подозвать к себе царевича, поговорил с ним и юноша очень ему понравился. Он пригласил его с собой на охоту, а его товарищу (лягушке превратившейся в человека) приказал дать помещение для отдыха. Царевич обедал вместе с царем, а спал в одном помещении с лягушкой.

Раз вышел царь на охоту и взял с собою и царевича-гостя. Стало очень жарко и царь подошел к морю умыться; но умываясь, уронил кольцо свое в море . Сколько ни старались, никто не мог достать царское кольцо. Тотчас царевич дал знать об этом лягушке-товарищу, прося ее отыскать в воде дорогое кольцо.

Взяв у царя позволение, лягушка бросилась в море и скоро выплыла оттуда с кольцом.

Вскоре после этого случая, царевна, гуляя в саду, была укушена ядовитой змеей. Никто не мог вылечить царевны, тогда царевич опять обратился за помощью к лягушке. Лягушка сейчас же оказала помощь: она высосала весь яд из раны, и Дочь царя выздоровела. Таким образом царевич-пришлец услугами лягушки возвысился в глазах царя, и он выдал за него свою дочь.

И стал царевич с тех пор там жить да поживать. Отплатив царскому сыну за спасение от змеи, лягушка начала проситься домой, но царевич не соглашался отпустить своего товарища. Тогда лягушка сказала ему: “я та лягушка, которую ты спас от злодейки змеи, превратилась я в человека только на короткое время для того, чтобы отблагодарить тебя за это, теперь же отпусти меня к моему семейству”.

Царевич был очень тронут признанием лягушки и, поблагодарив ее, с пожеланием ей всякого добра, отпустил благодарную лягушку домой.

БЕДНЯК И ЗМЕЯ[HTML redaktə]

стр. 41-45

ЦАРЕВИЧ И ЕГО ЖЕНА СОРОКЛЕТНЯЯ ЗМЕЯ[HTML redaktə]

стр. 46-48

İstinadlar[HTML redaktə]

  1. Записана инспект.Нух.гор.уч. В.А.Емельяновым, 10 ноября 1899г.
  2. Nuxa şəhər məktəbinin inspektoru V.A.Yemelyanov tərəfindən 10 noyabr 1899-cu il tarixdə qələmə alınıb.
  3. Так называются на востоке бедные, странствующие монахи.
  4. Записана инспект.Нух.гор.уч. В.А.Емельяновым, 10 ноября 1899г.